گالری تصاویر پرده زبرا


قیمت ریال

عرض(سانتی متر)

کد محصول

نوع کالا

700/000

250

K101    K104

K105    K107

K108    K109

K110    K113

K117    K120

K121    K126

K128    K130

زبرا – طرح ساده

1

750/000

250

Z002   Z004

Z005   Z006

Z007  Z1002

Z1003  Z1004

زبرا – طرح چوب

2

900/000

300

2115    2116

2117    2118

زبرا – پلیسه تور مشکی

3

900/000

250

P002    P004

P005    P006

P007   P1002

P1003   P1004

پلیسه زبرا

4

900/000

280

G501    G502

G503    G504

G505    G506

اورسی – شانگریلا لوکس

5

900/000

250

A781    A782

A783    A784

زبرا –طرح صاحارا

6

900/000

300

P2001 P2002 P2003 P2004

زبرا – پلیسه طرح میکس

7

920/000

280

M674 M675 M676 M677 M678 M679

زبرا - لوکس

8

920/000

240

H251    H253

H254    H256

H257

زبرا پلیسه میکس

9

920/000

250

F451    F452

F453    F454

F455    F456

F487    F458

زبرا – طرح گل

10

950/000

280

S002    S004

S005    S006

S007   S1002

S1003   S1004

اورسی - شانگریلا

11

950/000

280

G512     G513

G514     G515

G516

اورسی – شانگریلا لوکس

چاپی سه بعدی

12

950/000

280

G521    G523

G525    G526

اورسی – شانگریلا لوکس

طرح چوب

13

950/000

300

A785   A786

A787   A788

زبرا – تور مشکی

14

950/000

300

2231   2232

2233   2234 

پلیسه تور مشکی

15

970/000

250

L862    863

864    866 

867    868

872    873

874    876

877    878

882    883

884    886

887    888

892    893

894    896

897    898

زبرا – جاکارد لوکس

16

970/000

300

L822    823

824    832

833    834

826    827

828    816

817    818

812    814

815    842

844    845

836    837

838    852

853    854

زبرا – جاکارد لوکس

17

970/000

280

T311 T312

T313 T315

زبرا - جاکارد

18

قابل توجه همکاران گرامی:

مبلغ بر حسب متر مربع حساب میشود.

متراز زیر 1.5 متر مربع ، 1.5 متر مربع محاسبه میگردد.

سفارش داده شده بعداز ارسال فکس به دفتر فروش به هیچ عنوان تعویض یا کنسل نمیگردد.

قبل از ارسال سفارش لطفا جهت موجود بودن کالا با دفتر فروش هماهنگی انجام پذیرد.

کلیه سفارشات فقط از طریق فکس و همراه با مهرقابل قبول است بدیهی است در صورت سفارش تلفنی هر گونه اشتباه به عهده مشتری خواهد بود.

تحویل کلیه سفارشات حداکثر3 تا 5 روز در تهران میباشد.

عرض های قابل سفارش هر کد در همان ردیف نوشته شده است.

هزینه ارسال و پیک کالا به عهده مشتری می باشد.

کلیه پرده های زبرا با موتور برقی قابل ارایه میباشد. قیمت هر پرده جهت برقی شدن سیصد هزار تومان میباشد.
لیست قیمت پرده زبرا

قیمت

واحد

عرض (سانتی متر)

کد محصول

نوع کالا

ردیف

ریال700/000

مترمربع

250

K101-K104-K105-K107-K108-K109-K110-K113-K117-K120-K121-K126-K128-K130

زبرا – طرح ساده

۱

ریال750/000

مترمربع

250

Z002-Z004-Z005-Z006-Z007-Z1002-Z1003-Z1004

زبرا – طرح چوب

۲

ریال900/000

مترمربع

250

P002-P004-P005-P006-P007-P1002-P1003-P1004

پلیسه زبرا

3

ریال900/000

مترمربع

280

G501-G502-G503-G504-G505-G506

اورسی – شانگریلا لوکس

4

ریال900/000

مترمربع

250

A781-A782-A783-A784

زبرا –طرح صاحارا

5

ریال920/000

مترمربع

280

M674-M675-M676-M677-M678-M679

زبرا - لوکس

6

ریال920/000

مترمربع

240

H251-H253-H254-H256-H257

زبرا پلیسه میکس

7

ریال920/000

مترمربع

250

F451-F452-F453-F454-F455-F456-F487-F458

زبرا – طرح گل

8

ریال950/000

مترمربع

280

S002-S004-S005-S006-S007-S1002-S1003-S1004

اورسی - شانگریلا

9

ریال950/000

مترمربع

280

G512-G513-G514-G515-G516

اورسی – شانگریلا لوکس

چاپی سه بعدی

۱۰

ریال950/000

مترمربع

280

G521-G523-G525-G526

اورسی – شانگریلا لوکس

طرح چوب

۱۱

ریال950/000

مترمربع

300

A785-A786-A787-A788

زبرا – تور مشکی

۱۲

ریال950/000

مترمربع

300

2115-2116-2117-2118

زبرا – پلیسه تور مشکی

۱۳

ریال970/000

مترمربع

250

L862-863-864-866-867-868-872-873-874-876-877-878-882-883-884-886-887-888-892-893-894-896-897-898

زبرا – جاکارد لوکس

۱۴

ریال970/000

مترمربع

300

L822-823-824-832-833-834-826-827-828-816-817-818-812-814-815-842-844-845-836-837-838-852-853-854

زبرا – جاکارد لوکس

۱۵

ریال970/000

مترمربع

280

T311-T312-T313-T315

زبرا - جاکارد

۱۶

ریال1/000/000

مترمربع

300

P2001-P2002-P2003-P2004

زبرا – پلیسه طرح میکس

۱۷

ریال1/000/000

مترمربع

300

2231-2232-2233-2234

پلیسه تور مشکی

۱۸

قابل توجه همکاران گرامی:

متراز زیر 1.5 متر مربع ، 1.5 متر مربع محاسبه میگردد.

سفارش داده شده بعداز ارسال فکس به دفتر فروش به هیچ عنوان تعویض یا کنسل نمیگردد.

قبل از ارسال سفارش لطفا جهت موجود بودن کالا با دفتر فروش هماهنگی انجام پذیرد.

کلیه سفارشات فقط از طریق فکس و همراه با مهرقابل قبول است بدیهی است در صورت سفارش تلفنی هر گونه اشتباه به عهده مشتری خواهد بود.

تحویل کلیه سفارشات حداکثر3 تا 5 روز در تهران میباشد.

عرض های قابل سفارش هر کد در همان ردیف نوشته شده است.

هزینه ارسال و پیک کالا به عهده مشتری می باشد.

کلیه پرده های زبرا با موتور برقی قابل ارایه میباشد. قیمت هر پرده جهت برقی شدن سیصد هزار تومان میباشد.